SAMİLSAN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

HÜRRİYET MAH. DR. CEMİL BENGÜ CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 4 KAĞITHANE/İSTANBUL  adresinde faaliyet gösteren SAMİLSAN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (“International Plus” veya “Kurum” olarak anılacaktır) ve personeli tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık aracılık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla International Plus tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz International Plus tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve International Plus’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, International Plus tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz

• İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

• Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz faturalama bilginiz gibi finansal verileriniz.

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

• Kurumumuzu ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

• Sağlık bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, tanı ve operasyon bilgileriniz, tıbbi özgeçmişe ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, kullandığınız ilaç bilgileri, operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, klinik takip videolarınız, muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda (e-posta, SMS, sosyal medya, dijital mesajlaşma platformları vb.) dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verileriniz

• https://www.internationalplus.com.tr adresindeki gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve gönderdiğiniz veya ilettiğiniz sağlık verileriniz ile tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve sair kişisel verileriniz • International Plus’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile International Plus çalışanı veya ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz

• International Plus tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

• Kimliğinizi teyit etme,

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlaması ve yönetimi

• Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi

• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bütün otoriterlerce talep edilen bilgilerin paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

• Açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, tanıtım, hacim arttırma, bilimsel araştırma ve eğitim amacıyla,

• International Plus’ın iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi

• Hasta yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması

• Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi

• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi

• Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansman, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

• Araştırma yapılması

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma

• Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümü tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi

• Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

• Ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanun uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, International Plus’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamlarda hem de fiziki ortamda amaçları dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz International Plus nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda,

• International Plus sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için, hizmet alan veri sahiplerinden 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat gereği tutulması gereken kayıtların oluşturulması ve saklanması amacıyla şirket çalışanları aracılığı ile kişisel verileri toplar ve işler.

• International Plus çalışanlarının ve International Plus’a hizmet veren tedarikçi/ alt yüklenici firma çalışanlarının Kurum faaliyetlerine uygun olarak kişisel verilerini toplar ve işler.

• International Plus yerleşkelerine gelen ziyaretçilerin, ortam güvenliğinin sağlanması ve veri sahiplerinin menfaati amacıyla verilerini toplar ve işler.

• International Plus faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapabilmek ve Müşterilerine, kendi personeline ulaşabilmek için kişilerin rızası doğrultusunda kişisel verileri toplar ve işler.

• International Plus faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, istatistiklerin ve benzeri çalışmaların yapılması amacıyla rıza alınarak veriler toplanır ve işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, sosyal medya mecraları, görüşmeler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, görüntü ve çağrı merkezi ses kayıt sistemleri üzerinden), yukarıda yer verilen amaçlar ve International Plus’ın faaliyet konusu doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere veri sahiplerinin açık rızası alınarak edinilmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri:

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği

• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi;

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, International Plus’ a ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kurum’umuzun hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Kurum’muz tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Kurum’muza iş başvurusu yaptığınızda, Kurum’muza ait çağrı merkezini aradığınızda, Kurum’umuz yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi açık rızanızın bulunması veya aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik vs.)

• Fiili imkansızlık nedeniyle açık rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Tarafınız ile akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması

• Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması

• Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması

• Yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

International Plus yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi KVKK’ nın 8. ve 9. uncu maddeleri ve sair mevzuatlar çerçevesinde şu kişilerle paylaşabilir:

• Kurum faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için sürekli veya geçici süreyle hizmet veren alt yüklenici kurumlar veya üçüncü kişilerle yapılmakta olan sözleşmeler kapsamında işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel verileri paylaşabilir.

• Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumlarına veri aktarımı yapılabilmektedir.

• Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Kurum’umuz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve alt birimleri, ameliyat gerektiren operasyonlarda anlaşmalı olduğumuz özel hastaneler ile özel sağlık sigorta şirketleri, kolluk kuvvetleri ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) aldığımız yurt içi/yurt dışı hizmet sağlayıcılarımız ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/ yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, yurtiçi/ yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/ yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
Yukarıda verilen amaçlar dışında International Plus faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın veya kanuni zorunluluk hali dışında 3. Kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca International Plus’ a başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Kurum’uz tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. International Plus bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 15 Temmuz Mahallesi Bahar Sokak No:61 Bağcılar – İSTANBUL adresine bizzat veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli vekaletname ile vekaleten elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. Maddesi uyarınca güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle samilsan@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda geri dönüşte bulunulacaktır.

Hasta ve hasta yakını kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açık rıza metni